Řízení rizika větrné eroze

Aplikace pro podporu hodnocení rizik větrné eroze v ČR

Vítejte v internetové aplikaci, která poskytuje informace o nových poznatcích a postupech v problematice větrné eroze. Webová aplikace umožňuje využít automatizované a interaktivní nástroje. Tyto nástroje na základě půdních vlastností, klimatických charakteristik, větrných podmínek a vybraných parametrů větrolamů dokáží vyhodnotit ohroženost zájmového území z pohledu větrné eroze.

Webová aplikace je určena širší skupině uživatelů, zejména odborné veřejnosti a projektantům pozemkových úprav. Na základě posouzení ohrožených území je možné definovat prioritní oblasti, kde je účelné navrhovat a postupně realizovat ochranná opatření. Výsledky hodnocení slouží k posouzení možnosti návrhu opatření ke zmírnění rizika větrné eroze ve vybraných územích. Základem je vždy vyhodnocení míry rizika pro posuzované území při uvažování vlivu současného stavu a při postupném zapojení všech navrhovaných opatření.

Aplikace je výsledkem řešení výzkumného projektu
NAZV QK1710197
„Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině“

Cíl metodiky

Cílem metodiky je zprostředkování informací o nových poznatcích v problematice větrné eroze s akcentem na návrhy adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu. Metodika poskytuje návody k zakládání a údržbě adaptabilních větrolamů, k výběru vhodné druhové skladby v nepříznivých podmínkách a jejich optimálního prostorového a funkčního umístění v síti krajiny.

Rovněž poskytuje informace o metodách stanovení erozní ohroženosti území a provádění návrhů ochranných opatření pomocí nově vyvinutých softwarových nástrojů, určených především projektantům pozemkových úprav, popřípadě zpracovatelům dalších krajinotvorných opatření.

Popis uplatnění certifikované metodiky

Metodika je primárně zacílena na projekční praxi, zabývající se problematikou ochrany a tvorby krajiny. Své uplatnění nalezne při návrzích ochranných opatření, kde umožní optimální návrh s využitím prezentovaných postupů a software. Zejména pak v procesu pozemkových úprav při návrhu a realizaci plánů společných zařízení. Představuje nové automatizované metody usnadňující identifikaci ohrožených území a návrhy ochranných opatření. Soustřeďuje se na současné potřeby adaptace výsadeb a obnovy větrolamů na klimatickou změnu, nabízí praktické návody na výběr vhodných taxonů a postupy při jejich zakládání a údržbě na orné půdě.

Předkládané příklady návrhů, realizací a údržby větrolamů a dalších liniových prvků jsou užitečným materiálem i pro obce a státní správu. Své využití najde také ve státní správě při rozhodování o efektivním využití finančních prostředků na potlačení nepříznivých důsledků větrné eroze pro životní prostředí a zdraví populace.

Postupy vymezené metodikou lze efektivně využít také při optimalizaci návrhů rekonstrukcí stávajících větrných bariér. Metodika a zejména nové postupy otevírají další prostor pro rozvoj poznání v oboru ochrany před nepříznivými důsledky větrné erozi. Může tak posloužit k dalšímu vývoji v rámci aplikovaného výzkumu.


Datové zdroje MZe
(pro potřeby Územně analytických podkladů)

Portál AgriGIS | Prostorová data resortu zemědělství
Portál AgriGIS | Data ÚAP